Родной язык

Дата проведения Тема урока Ссылка Домашнее задание Обратная связь
14.04 Домактын чугула кежигуннери: кол сос, соглекчи   Мергежилге 317-кол сос биле соглекчини тывар kyrghys72@mail.ru 89233864778
16.04 Домактын чугула кежигуннери: кол сос, соглекчи   Мергежилге 322, чугула кежигуннерни  тывар, шыяр
17.04 Делгеренгей болгаш делгеренгей эвес домактар   2 делгеренгей болгаш  2 делгеренгей эвес домактар чогаадып бижиир
21.04 Логиктиг ударение дугайында билиг   Мергежилге 307
23.04 Хыналда дужуруп бижилге   Дужуруп бижиир
24.04 Торел состер дугайында билиг   Мергежилге 259
28.04 Торел состерни домак иштинден тывары   Мергежилге 266
30.04 Торел состер   Мергежилге 276
07.05 Хыналда диктант      
08.05 -ла,-ле,-на,-не деп  состерни  шын бижиири   Ажылчын кыдырааш Мергежилге 140,141,142 Дурумну бижээш, доктаадыр  
14.05 -даа деп состу бижиири   А/к а. 51-52 Мергежилге 143, 144  
15.05 Харылзаалыг чугаа   А/к а.52-53 Мергежилге 146, дурумну ооренир  
21.05 Созуглелдин хевирлери   Мергежилге 147  
22.05 Созуглелдин  кезектери   Мергежилге 148  
28.05 Хыналда ажыл   Мергежилге 152  
29.05 Чылдын туннел хыналда диктантызы